Vocabulary - Basic Words in Greek

Here is a non-exhaustive list of your first Greek. 

We are aware that we can't give you the exact pronunciation, but you'll find here a preview of this beautiful language.

Yes 

 Nai' 

No 

 O'hi 

Thank you 

 Efharisto' 

Thank you very much 

 Efharisto' poli' 

You're welcome 

 Parakalo' 

Please 

 Parakalo' 

Excuse me 

 signo'mi 

Hello 

 gia'sou 

Goodbye 

 andi'o sas 

So long 

 gia' hara' 

Good morning 

 kalime'ra 

Good afternoon 

 kalo' mesime'ri 

Good evening 

 kalispe'ra 

Good night 

 kalini'hta 

I do not understand 

 Den katalave'no 

How do you say this in [English]? 

 Pos to le'te sta [Agglika'] 

Do you speak ... 

 Mila'te ... 

English 

 Agglika' 

French 

 Gallika' 

German 

 Germanika' 

Spanish 

 Ispanika' 

Chinese 

 Kine'zika 

 Ego' 

We 

 emi's 

You (singular, familiar) 

 esi' 

You (singular, formal) 

 esi's 

You (plural) 

 esi's 

They 

 afti' 

What is your name? 

 Pos se le'ne? 

Nice to meet you. 

 He'ro poli' 

How are you? 

 Ti ka'nete? 

Good 

 kala' 

Bad 

 a'shima 

So so 

 e'tsi ke e'tsi 

Wife 

 i si'zigos 

Husband 

 o si'zigos 

Daughter 

 i ko'ri 

Son 

 o gio's 

Mother 

 mite'ra 

Father 

 pate'ras 

Friend 

 o fi'los 

Where is the bathroom? Where is the toilet? 

 Pu' i'ne i tuale'ta? 

zero 

 mid'en 

one 

 e'na 

two 

 di'o 

three 

 tri'a 

four 

 te'ssera 

five 

 pe'nte 

six 

 e'ksi 

seven 

 epta' 

eight 

 okto' 

nine 

 ene'a 

ten 

 de'ka 

eleven 

 e'ndeka 

twelve 

 do'deka 

thirteen 

 dekatri'a 

fourteen 

 dekate'ssera 

fifteen 

 dekape'nde 

sixteen 

 dekae'ksi

seventeen 

 dekaepta' 

eighteen 

 dekaokto' 

nineteen 

 dekaenne'a 

twenty 

 i'kosi 

twenty one 

 ikosie'na 

thirty 

 tria'nda 

forty 

 sara'nta 

fifty 

 peni'nta 

sixty 

 eksi'nda 

seventy 

 evdomi'da 

eighty 

 ogdo'nda 

ninety 

 eneni'da 

one hundred 

 ekato' 

one thousand 

 xi'lia 

one million 

 ena ekatomi'rio 

How much does this cost? 

 Po'so ka'ni afto' 

What is this? 

 Ti' i'ne afto' 

I'll buy it. 

 Tha to agora'so 

I would like to buy ... 

 Tha I'thela na agora'so 

Do you have ... 

 'Ehete 

Do you accept credit cards? 

 Pe'rnete pistotike's ka'rtes 

Open 

 Anikta' 

Closed 

 Klista' 

Postcard 

 ka'rt posta'l 

Stamps 

 Gramato'sema 

A little 

 Li'go 

A lot 

 Poli' 

All 

 O'la 

Breakfast 

 Proino' 

Lunch 

 Mesimeriano' 

Dinner 

 Bradino' 

Vegetarian 

 gia hortofa'gous 

Kosher 

 ko'ser 

Cheers! 

 Gia'sou 

Please bring the bill. 

 Logariasmo' parakalo' 

Bread 

 psomi' 

Beverage 

 anapsiktiko' 

Coffee 

 kafe 

Tea 

 ts'ai 

Juice 

 himo' 

Water 

 nero' 

Beer 

 mbi'ra 

Wine 

 krasi' 

Salt 

 ala'ti 

Pepper 

 pipe'ri 

Meat 

 kre'as 

Beef 

 mosxa'ri 

Pork 

 xirino' 

Fish 

 psa'ri 

Poultry 

 poulerika' 

Vegetable 

 lahanika' 

Fruit 

 frou'ta 

Potato 

 pata'ta 

Salad 

 sala'ta 

Dessert 

 glika' 

Ice cream 

 pagoto' 

Where is ...? 

 pou i'ne 

How much is the fare? 

 Po'so ka'ni to isiti'rio 

Ticket 

 esiti'rio 

One ticket to ..., please. 

 E'na isiti'rio gia , parakalo' 

Where are you going? 

 Pou' pa'te 

Where do you live? 

 Pou' me'nis 

Train 

 tre'no 

Bus 

 leofori'o 

Subway, Underground 

 metro' 

Airport 

 aerodro'mio 

Train station 

 o stathmo's tou tre'nou 

Bus station 

 o stathmo's tou leofori'ou 

Subway station, Underground station 

 o stathmo's tou metro' 

Departure 

 anaho'rsis 

Arrival 

 a'fixis 

Car rental agency 

 grafi'o enikia'seos aftokini'ton 

Parking 

 pa'rking 

Hotel 

 ksenodohi'o 

Room 

 doma'tio 

Reservation 

 kra'tisi 

Are there any vacancies for tonight? 

 e'hete e'na doma'tio gia' apo'pse 

No vacancies 

 den ipa'rhoun doma'tia 

Passport 

 diabatirio 

Left 

 aristera' 

Right 

 deksia' 

Straight 

 efthi'a 

Up 

 pa'no 

Down 

 ka'to 

Far 

 makria' 

Near 

 konda' 

Long 

 makrino' 

Short 

 kondino' 

Map 

 xa'rtis 

Tourist Information 

 touristike's plirofori'es 

Post office 

 taxidromi'o 

Museum 

 mousi'o 

Bank 

 tra'peza 

Police station 

 astinomiko' tmi'ma 

Hospital 

 nosokomi'o 

health , Chemists 

 farmaki'o 

Store, Shop 

 magazi' 

Restaurant 

 estiato'rio 

School 

 sholi'o 

Church 

 eklisi'a 

Restrooms 

 touale'tes 

Street 

 dro'mos 

Square 

 plati'a 

Mountain 

 bouno' 

Hill 

 lo'fos 

Valley 

 Kila'da 

Ocean 

 Okeano's 

Lake 

 Li'mni 

River 

 Pota'mi 

Swimming Pool 

 pisi'na 

Tower 

 pi'rgos 

Bridge 

 ge'fira 

What time is it? 

 Ti o'ra I'ne 

7:13, Seven thirteen 

 efta' ke dekatri'a 

3:15, Three fifteen 

 tri's ke dekape'nde 

3:15, A quarter past three 

 tri's ke te'tarto 

11:30, Eleven thirty 

 e'ndeka ke tria'nda 

11:30, Half past eleven 

 e'ndeka ke misi' 

1:45, One forty-five 

 mi'a ke sarantape'nde 

1:45, A quarter till two 

 di'o para' te'tarto 

Day 

 ime'ra 

Week 

 ebdoma'da 

Month 

 mi'nas 

Year 

 xro'nos 

Monday 

 Defte'ra 

Tuesday 

 Tri'ti 

Wednesday 

 Teta'rti 

Thursday 

 Pe'mpti 

Friday 

 Paraskebi' 

Saturday 

 Sa'bato 

Sunday 

 Kiriaki' 

January 

 Ianoua'rios 

February 

 Febroua'rios 

March 

 Ma'rtios 

April 

 Apri'lios 

May 

 Ma'ios 

June 

 Iou'nios 

July 

 Iou'lios 

August 

 A'bgoustos 

September 

 Septe'mbrios 

October 

 Okto'brios 

November 

 Noe'mbrios 

December 

 Deke'mbrios 

Spring 

 'Aniksi 

Summer 

 Kaloke'ri 

Fall, Autumn 

 Fthino'poro 

Winter 

 Himo'nas 

Today 

 Si'mera 

Yesterday 

 Hte's 

Tomorrow 

 A'brio 

Birthday 

 Gene'thlia 

Happy Birthday! 

 Hro'nia Polla'

 

 

best price hotels: grhotels.com